Всего вопросов:
13570
Всего ответов:
8192
JamesGog
14.05.2020 в 00:50

Ngày 10-12, Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu cho bi?t dã ra quy?t d?nh truy nã d?c bi?t d?i v?i b? can Mai Ng?c Thang (55 tu?i, quê Nam Ð?nh, tru?c khi b? tr?n ng? t?i 406/30 C?ng Hòa, qu?n Tân Bình, TP.HCM). B? can Thang b? kh?i t? v? t?i l?a d?o chi?m do?t tài s?n. Theo di?u tra ban d?u, kho?ng nam 2008-2009, Thang thành l?p Công ty TNHH L?i Nguyên (tr? s? t?i huy?n Tân Thành, Bà R?a-Vung Tàu). Ch?c nang và ho?t d?ng chính c?a công ty là khai thác, nghi?n, sàng dá xây d?ng t?i m? dá Châu Pha. Ngoài ra, Thang còn thành l?p và di?u hành sáu công ty TNHH khác g?m: Công ty Vi?t Long, Mai Nam (tr? s? t?i TP Biên Hòa, Ð?ng Nai); Công ty Ng?c Hà Thành, Ng?c Thành, Hoàng Mai, chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c (TP.HCM). Trong dó, Thang thuê bà Võ Th? Thu Hà (ng? TP Vinh Long) làm giám d?c Công ty Ng?c Hà Thành, Hoàng Mai và chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c. V? c?a Thang d?ng tên giám d?c Công ty Vi?t Long. Theo co quan di?u tra, th? do?n c?a Thang là sau khi mua t?ng c?ng nam máy làm dá viên, l?i d?ng pháp nhân các công ty trên, Thang dã l?p h?p d?ng mua bán máy nghi?n dá và xu?t hóa don gi?a các công ty cho nhau. T? dây, Thang dã “hô bi?n” nam máy nghi?n dá thành 18 máy d? l?p h? so mang di thuê tài chính và vay v?n c?a b?y t? ch?c tín d?ng và cá nhân khác nhau. Ðáng chú ý, có nh?ng ngân hàng dã b? Thang l?a d?o chi?m do?t s? ti?n hon 45 t? d?ng, tính c? ti?n lãi là kho?ng 60 t? d?ng. T?ng s? ti?n Thang n? các ngân hàng, các t? ch?c tín d?ng và cá nhân t?i g?n 167 t? d?ng. Ðu?c bi?t ngoài s? n? trên, Thang còn vay n? c?a nhi?u cá nhân khác trong dó có c? ngu?i thân trong gia dình. Các công ty do Thang l?p máy làm dá viên hi?n nay d?u không ho?t d?ng. Công ty chính là Công ty L?i Nguyên dã du?c Thang chuy?n nhu?ng cho ngu?i thân. Hi?n nay, ch? có Ngân hàng Vietinbank chi nhánh t?nh Bà R?a-Vung Tàu du?c quy?n khai thác, qu?n lý s? máy nghi?n dá c?a Thang do tru?c dây dã ký h?p d?ng tr?c ti?p v?i Công ty L?i Nguyên. Phía ngân hàng và Công ty L?i Nguyên do cháu c?a Thang làm giám d?c v?n dang t?m th?i dùng s? máy làm dá viên trên d? khai thác dá, l?y ti?n tr? n?. Hi?n Thang dã b? tr?n kh?i noi cu trú t? tháng 8-2013 nên co quan di?u tra ra quy?t d?nh truy nã toàn qu?c. Ngu?i dân phát hi?n, có thông tin v? Mai Ng?c Thang yêu c?u báo ngay cho Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu ho?c công an g?n nh?t. S? di?n tho?i liên l?c là 064.3852340 ho?c g?p tr?c ti?p di?u tra viên Nguy?n H?ng Duong, s? di?n tho?i 0908.996.479

Другие консультации акушерство и гинекология

Варя
22.11.2012 в 16:18

на 2-й день после применения Гинофлора начался силнейший зуд

Ответов: 1 Акушерство и гинекология

Добрый день! Врач поставил диагноз баквагиноз и назначил лечение Гинофлором.После применения на 2й день начался сильный зуд, покраснение и припухлость половых губ? что делать? прекратить применение препарата? как снять зуд? очень мучает. Спасибо! Очень жду ответ! читать далее

Аноним
22.11.2012 в 00:12

А если проучится в мед колледже а потом поступить в универ то все ровно надо учится 6 лет ? читать далее

алена
21.11.2012 в 17:46

результаты пренатального биохимического скрининга

Ответов: 1 Акушерство и гинекология

возраст19,55г.вес 77,00,78,00кгколичество плодов:1наличие сахорного диобеда 1 типа,срок беремености на дату узи 30.10.2012,забора крови АФП 16,00МЕ/мл(0,63 МоМ)СРОК БЕРЕМЕНОСТИ НА ДАТУ ЗАБОРА КРОВИ 15НЕД.6ДН.ХГЧ 160,00МЕ/л(4,00Мом)возростной риск трисомии 21: 1:1527(0,065%)риск трисомии21:выше популяционного/1:205(0,488%) читать далее

Аноним
21.11.2012 в 16:53

Чувство будто живот вздулся, хочется вырвать его читать далее

алина
20.11.2012 в 21:52

После приема антибиотика появилась молочница. Для ее лечения приобрела флюконозол(импортный) . В инструкции сказано принять одну ампулу однократно аптекарь так же сказала. А знакомый гениколог советует принимать флюконозол по одной капсуле три дня. Как поступить???заранее спасибо. И скажите пожалуйста, может ли уретрит развиться на фоне молочницы? читать далее

Рейтинг консультантов